Tietosuojaseloste - Asiakas- ja päätöksentekijärekisteri

Päivitetty 20.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Avila Oy toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Avila suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin tiedot:

Avila Oy
Y-tunnus: 2729999-7
PL 4, 02321 Espoo
0408202159
tietosuoja@avila.fi

2. Yhteydenotto

Rekisteriin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä tietosuoja@avila.fi

3. Rekisterin nimi

Avilan asiakas- ja päätöksentekijärekisteri.

4. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely

Yritysasiakkaiden ja päätöstentekijöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimeksiantojen toteuttaminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään joko oikeutetun edun, tai asiakkaan oman suostumuksen ja/tai Avilan ja asiakkaan yhteistyösopimuksen perusteella.

Henkilötietoja käytetään myös Avilan markkinointiin, mainonnan kohdentamiseen, markkinatutkimuksiin sekä Avilan palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää tietoja yritysten ja asiakasyritysten päätöksentekijöistä ja muista sidosryhmistä. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi, rooli ja työnkuva, yritys, puhelinnumero, sähköposti.
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.
  • Tiedot henkilön osallistumisesta Avilalta ostetuista palveluista.
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
  • Muut mahdolliset Avilan palveluiden edellyttämät tiedot ja tämän rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet

Avila kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa esiteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Tämä koskee rekisteröityjen itsensä antamia tietoja ja muista mahdollisista lähteistä kerättyjä tietoja.

Asiakasrekisteriin merkittäviä tietoja hankintaan rekisteröidyiltä puhelimitse, verkossa, tapaamisissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. Tietoja voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten asiakasyrityksen verkkosivuilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin tarkoituksiin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely ei tapahdu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kaikki yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen käsittelyn turvallisuus

Avila käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Asiakastiedot pidetään luottamuksellisina. Asiakas- ja henkilötietoja sisältävien järjestelmien ja työkalujen käyttö on rajattu vain sellaisille henkilöille, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Avila käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurit, rajatut tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet, salasanat, kaksivaiheiset tunnistautumiset sekä muut tekniset suojauskeinot.

Avila voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa tietojärjestelmien, jotka sisältävät henkilötietoja, kehitys- ja ylläpitotyötä eri palveluntarjoajille. Avila varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto, mitä häntä koskevia tietoja Avilan rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on lisäksi oikeus poistaa tai korjata tietoja. Tiedot poistetaan pyynnön mukaisesti silloin, jos laki ei edellytä niiden säilyttämistä.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti, ja ne lähetetään tässä tietosuojaselosteessa mainittuun rekisterinpitäjän sähköpostiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. Muutokset tietosuojaan

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää. Muutokset voivat perustua palveluidemme kehittämiseen, parantamiseen tai tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

Scroll to Top