Rekrytoijien pehmeiden taitojen tärkeys korostuu tekoälyn lisääntymisen myötä

Kuluneiden vuosien aikana tekoäly on jopa ehkä huomaamatta tullut osaksi rekrytointitiimien työprosesseja. Chattibotit, automaattiviestit tai esimerkiksi ajanvarausjärjestelmät tehostavat työrutiineja joka päivä, vähentäen manuaalista ja toistuvaa työtä. Tekoäly tuo apua rekrytoinnin ja suorahaun perusasioihin, kuten esimerkiksi työpaikkailmoitusten kirjoittamiseen, haastattelukysymysten generointiin, potentiaalisten profiilien identifioimiseen tai palautteen antamiseen, samalla jättäen enemmän aikaa vaativimmille rekrytoinnin tehtäville, joissa rekrytointiammattilaisten aitoa osaamista vaaditaan ja tarvitaan.

On sanomattakin selvää, että tekoälyn tuomat hyödyt ovat selkeät päivittäisissä rutiineissa, mutta sen myötä, suorahaku- ja rekrytointikonsulttien pehmeät taidot, eli vuorovaikutustaidot, tunneäly, strategisuus ja harkintakyvyn tärkeys korostuvat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Pehmeät taidot luovat pohjan sille, miten viestimme ja toimimme muiden ihmisten kanssa.

1. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat aina olleet tärkeitä rekrytointien parissa työskenteleville. Teknologian roolin korostuessa, pehmeitä taitoja ja erityisesti rekrytoijien vuorovaikutustaitoja tarvitaan moniulotteisessa ympäristössä toimimiseen. Keskustelut kandidaattien, työnantajien ja sisäisten tiimien kanssa tapahtuvat laajemmin eri alustoilla ja ne vaikuttavat siihen, kuinka kommunikoimme.

Vaikka teknologia avustaakin viestinnässä, rekrytoijien pehmeät taidot mahdollistavat, että vuorovaikutuksesta saadaan oikeaa informaatiota, toisen näkökulmia ymmärretään ja mahdollisia konflikteja pystytään ratkaisemaan rakentavasti. Erityisesti suorahaussa, rekrytointikonsulttien tulee pystyä kysymään oikeat kysymykset, ottaa huomioon toimeksiantajan tarpeet, ja täten löytää oikeat kandidaatit rooliin ja organisaatioon. Onnistunut vuorovaikutus kandidaattien kanssa mahdollistaa syventymisen heidän motivaatiotekijöihinsä, taitoihinsa ja toiveisiinsa.

Rekrytoija on yleensä ensimmäinen linkki kandidaatin ja organisaation välillä. Siksi kuuntelemisen ja ymmärtämisen tärkeys osana pehmeitä taitoja korostuu yhä entiseltään. Hektisessä ja nopeatempoisessa ympäristössä kandidaateille tunne siitä, että on tullut kuuluksi ja nähdyksi on tärkeä osa positiivisen kandidaattikokemuksen varmistamista, oli rekrytoinnin lopputulos mikä tahansa.

2. Verkostoitumistaidot ja suhteiden ylläpito

Erityisesti niillä toimialoilla, joissa osaavista kandidaateista on pulaa, korostuu tärkeys luoda verkostoja ja suhteita laajasti eri osaajien kanssa. Kun rekrytoija tuntee ihmisiä eri aloilta ja taustoista, on paremmat mahdollisuudet löytää oikea henkilö tehtävään nopeasti ja tehokkaasti. LinkedInin tutkimuksen mukaan yli 73 % rekrytoinnin alan ammattilaisista uskookin, että verkostojen rakentaminen on yksi tärkeimmistä rekrytoijien taidoista tulevien vuosien aikana. Suhteiden luomiseen vaaditaankin pehmeitä taitoja, jotta luottamussuhde voi alussa syntyä.

Vaikka tekoälyn avulla rekrytointimarkkinasta ja sen muutoksista saadaankin nopeammin ajankohtaista tietoa, pystyvät rekrytointikonsultit lisäksi hyödyntämään verkostoja saadakseen vielä läpinäkyvämpää tietoa eri alojen trendeistä, palkkatasoista, ehdokkainen motivaatiotekijöistä sekä muista tärkeistä rekrytointien onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämä tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä ja tarjoamaan lisäarvoa rekrytointiprosessin läpiviennissä.

3. Strateginen ajattelu ja kriittisyys

Tekoälyn automatisoidessa monia tehtäviä, tarjoaa se lähtökohtaisesti myös suuren määrän tietoa ja dataa. Silti sen tarjoamat hyödyt voivat jäädä vähäisiksi rekrytoinneissa, ellei niitä analysoi ja jatkotyöstä ammattilainen. Siksi tulevaisuudessa HR-edustajien ja rekrytoijien strateginen ajattelu- ja harkintakyky nousee esiin yhä tärkeämpänä taitona.

Rekrytoinnissa on olennaista osata erottaa parhaat vaihtoehdot joskus suurestakin tietomäärästä. Esimerkiksi suorahaun yhteydessä konsultit voivat käydä läpi satoja eri profiileja, etsien niistä parhaimpia vaihtoehtoja. Tämä vaatii taitoa arvioida, analysoida ja tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat aina kaikista optimaalisten etenemistapojen valitsemisen prosessin eri vaiheissa. Kriittinen ajattelu auttaa painottamaan tärkeimpiä tietoja ja kriteerejä, jotta voidaan varmistaa, että toimeksiannon keskeisimmät tavoitteet saavutetaan.

4. Empatia ja tunneäly

Rekrytoijan työssä arvostetaan avointa, ennakkoluulotonta asennetta, kykyä asettua toisen asemaan sekä tunnistaa ja hallita tunteita. Empaattinen henkilö pystyy rekrytointitilanteissa ymmärtämään paremmin esimerkiksi kandidaatin tarpeita, motivaatiotekijöitä ja tehdä heidän olonsa kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Empaattinen rekrytoija auttaa kandidaatteja näkemään omat mahdollisuudet ja edesauttaa myös omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisessa. 

Rekrytointien parissa työskentelevät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Tunnekyky tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää omia tunteita sekä reagoida muiden tunteisiin. Tunneälyn avulla voidaan luoda ja ylläpitää suhteita ja verkostoja, ymmärtää paremmin sidoshenkilöitä ja kandidaatteja sekä ratkaisemaan haastavia tilanteita rakentavalla tavalla. Tunneäly avustaa rekrytoinnissa persoonallisuuden ja soveltuvuuden arvioinnissa verrattuna rooliin ja yrityksen kulttuuriin.

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Heinikki Konola
heinikki.konola[at]avila.fi

Scroll to Top