Online-arvioinnit rekrytointien tukena

Soveltuvuusarvioinnit eli henkilöarvioinnit kuuluvat yhä useamman yrityksen rekrytointiprosesseihin, ja tänä päivänä arviointeja toteuteteaan laajasti useilla eri osaajatasoilla.

Psykologisen soveltuvuusarvioinnin tarkoituksena on arvioida kandidaatin edellytyksiä menestyä roolissa sekä tarjota rekrytointiprosessiin objektiivinen, ulkopuolinen näkökanta. Soveltuvuusarviointi toimii työnantajan päätöksenteon tukena, sillä arvioinnissa luodaan vahvistusta sille, kuinka hyvin kandidaatti vastaa roolille asetettuja kriteerejä ja odotuksia.

Yleistynyt arviointi tuo mukanaan myös uusia edellytyksiä. Paikan päällä suoritettavat arvioinnit, jotka voivat olla enemmän resursseja sekä aikaa vieviä verrattuna online-arviointeihin, eivät sovi enää kaikkien yritysten työnantajamielikuvaan tai rekrytointiprosesseihin.

Digitaalisuus soveltuvuusarvioinnissa

Soveltuvuusarviointien kentällä on siirrytty perinteisten kasvokkain tapahtuvien arviointien lisäksi yhä enemmän etänä toteutettaviin online-pohjaisiin arviointeihin. Joustavuus ja paikkariippumattomuus online-pohjaisissa arviointimenetelmissä lisäävät arvioinnin toteutuksen nopeutta.  Kandidaatille kokemus on myös miellyttävä – tehtävät voi tehdä milloin ja missä ehdokkaalle parhaiten sopii.

Tuki ja ohjeistus ovat merkittävässä roolissa tehtäviä suorittaessa ja niihin valmistautuessa. Arvioitava kandidaatti saa hyvissä ajoin ennen arvioinnin alkua selkeät ohjeet arviointiin valmistautumisesta, sekä myös mahdollisuuden keskustella psykologin kanssa etukäteen. Suositellaan, että arviointiin osallistutaan levänneenä ja tehtävät toteutetaan rauhallisessa ympäristössä, missä on hyvä verkkoyhteys.

Avilan kandidaattien palautekyselyn mukaan (2022) arvioitavat kandidaatit arvostavat mahdollisuutta toteuttaa arvioinnit heille sopivassa hetkessä ja omassa tutussa ympäristössä. Tämä voi edesauttaa arvioinnissa onnistumista, koska ulkoiset stressitekijät, kuten vieras ympäristö, eivät tällöin vaikuta arviointiin.

Joustavuus, nopeus ja paikkariippumattomuus tekevät arviointikokemuksesta miellyttävän niin kandidaatille kuin toimeksiantajalle.

Haastattelulla varmistetaan yksilöllinen kandidaattikokemus

Internetissä tehtävät monimuotoiset arvioinnit antavat kattavan kuvan kandidaatin työskentely- ja vuorovaikutustavoista sekä loogisesta analyyttisesta päättely- ja ongelmanratkaisukyvystä. Näiden lisäksi arviointiin kuuluu psykologin toteuttama haastattelu. Online-pohjaisissa arvioinneissa haastattelun rooli on erityisen tärkeä kandidaattikokemuksen kannalta. Strukturoidulla haastattelulla varmistetaan arviointitehtävien tuloksia sekä sitä, että kandidaatti tulee kuulluksi ja arviointikokemus on yksilöllinen. 

Strukturoidussa haastattelussa pyritään käymään laajasti erilaisia haettavan tehtävän kannalta tärkeitä kysymyksiä läpi. Haastattelun ja arviointitehtävien pohjalta psykologi laatii yhteenvetoraportin, jossa otetaan kantaa kandidaatin soveltuvuudesta työhön ja työyhteisöön. Arvioinnin suorittavat psykologit rakentavat raportin valmentavalla otteella ja he pyrkivät luomaan hakijalle tilanteen, joka ei sinänsä tunnu arvioinnilta – päinvastoin, hakija pääsee pohdiskelemaan omia ajatusmalleja, toiminta- ja vuorovaikutustapoja ammattilaisen kanssa. Yksilöllinen keskustelu, josta kandidaatti saa konkreettisia vinkkejä omien kehityskohtien, motivaatiotekijöiden sekä vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen toimii osana positiviisen kandidaattikokemuksen luomista.

Arviointimenetelmien luotettavuus

Etäarviointien on havaittu ennustavan henkilön suoriutumista työtehtävässä vähintään samassa suhteessa kuin kasvokkain tapahtuvissa arvioinneissa. Sähköisillä tietokonepohjaisilla arviointimenetelmillä vältytään muun muassa testaajasta johtuvista vinoumista tehtävien teettämisen yhteydessä sekä mahdollisilta inhimillisiltä virheiltä, joita perinteisesti suorittamissa tehtävissä, kuten pisteiden laskemisessa, voi tulla esiin.

Online pohjaisissa arvioinneissa voi ilmetä vähemmän sosiaalista suotavuutta kuin paikan päällä tehdyissä arvioinneissa. Sosiaalinen suotavuus viittaa niihin tilanteisiin, joissa kandidaatti vastaa kysymyksiin sen perusteella mikä on yleisesti suotavaa tai hyväksyttävää, eikä välttämättä kerro omaa kantaansa rehellisesti.

Kandidaatille arviointiin osallistuminen voi olla jännittävä tilanne, mutta se kannattaa ottaa positiivisena mahdollisuutena. Arvioinnissa ei voi sinänsä epäonnistua, jos kysymyksiin vastaa rehellisesti ja omien ajatusmallien mukaisesti. Online-ympäristössä toteutettavissa arvioinneissa mahdollinen epärehellinen käytös voidaan tunnistaa arvioinnin aikana. Tässä toimivat apuna arviointien monimenetelmällisyys, varmennustestit, kysymykset sekä haastattelu, jossa psykologi käy läpi tarvittaessa myös arviointitilannetta.

Online-arvioinnit tukevat siis tehokkaasti rekrytointipäätöksiä ja toimivat myös rekrytoivan esihenkilön oppaana uuden työntekijän ohjaamisessa sekä perehdyttämisessä. Lue lisää psykologisista soveltuvuusarvioinneista sekä niihin valmistautumisesta tästä linkistä.

Nähdään arvioinneissa!

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Soila Porkamaa
040 359 0585
soila.porkamaa[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää
Scroll to Top